slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4 slider image 5 slider image 6 slider image 7
اردوهای فرهنگی - دانشجویی

اردو هـای دانـشجویـی
اردوهای دانشجویی سفر گروهی از دانشجویان است که با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی با مواریث دینی و فرهنگی و تحکیم هویت ملی، تعمیق بینش علمی، زیارت اماکن متبرکه، دیدار از جاذبه های طبیعی و اماکن تفریحی می باشد.
اردوهای دانشجویی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف: اردوهای فرهنگی:

شامل سفرهای زیارتی،فرهنگی، هنری، سیاحتی و شرکت در جشنوارهای فرهنگی و هنری می باشد.
ب: اردوهای راهیان نور :