slider image 0 slider image 1 slider image 2
چارت رشته ها:

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

طبق بخشنامه ارسالی از سازمان مرکزی، ارائه درس " آشنایی با دفاع مقدس"  به ارزش "2 واحد نظری" در دوره های کاردانی (پیوسته، ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته، ناپیوسته) برای دانشجویان ورودی 91 به بعد الزامیست.

 


  جهت دریافت چارت (ترم بندی) مربوط به هر رشته بر روی نام آن کلیک کنید:

  کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی

 

 

 

 

 

 

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

 

 

 

حسابداری کاردانی پیوسته

حسابداری کاردانی ناپیوسته 

 

 

 

حسابداری کارشناسی ناپیوسته

تربیت بدنی کاردانی پیوسته

 

 

تربیت بدنی کاردانی ناپیوسته

 

 

 

تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته

 

 

مديريت بازرگاني کاردانی ناپیوسته 

 

 

 

کامپیوتر کاردانی پیوسته

کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته (مخصوص دانشجویانی که داراي مدرك کاردانی ناپیوسته کامپیوتر می باشند)

کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته (مخصوص دانشجویانی که داراي مدرك کاردانی پیوسته کامپیوتر هستند و یا مدرك کاردانی غیرمرتبط دارند)

 

 

 

 

 

 

مدیریت-بازرگانی-کارشناسی-ناپیوسته

 

ساخت تولید-ماشین ابزار کاردانی پیوسته

مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته

ساختمان کاردانی پیوسته

حقوق

نقشه کشی معماری فنی حرفه ای

نقشه کشی معماری کاردانش