slider image 0 slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4 slider image 5 slider image 6
مسئول آموزشی و دانشجویی

مسئول آموزشی و دانشجویی

 نام : یاشار

 نام خانوادگی : عین اللهی

 شماره تماس : داخلی 101

 پست الکترونیکی: yashar.ey2009@yahoo.com 

 مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات تهران