slider image 0 slider image 1 slider image 2
صندوق رفاه دانشجویی

 

  ثبت نام وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری با شرایط بازپرداخت بعد از فراغت تحصیل شروع شد.

 

  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال بخشنامه ای به واحدهای تابعه شرایط اخذ وام وزارت علوم تحقیقات و فناوری را اعلام کرد.در این بخشنامه مدارک و فرم های مربوطه به شرح ذیل اعلام شده است و کلیه دانشجویان می توانند با مراجعه به مسئول صندوق رفاه در دانشگاه نسبت به اخذ وام اقدام نمایند.

 

    مدارک لازم برای وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

 

 1 –گواهی کسر حقوق در وجه اداره صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 2- کپی شناسنامه و حکم کارگزینی (ضامن)

 3– اصل تعهد محضری طبق  فرم 3  با حضور دانشجو و ضامن در یکی از دفتر خانه های رسمی سراسر کشور (بصورت تایپ شده و در قطع A4 )

 4- کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو

  5 - تکمیل فرم 20 و  فرم 21  

6 - عدم مشروطی

 

  متن گواهی کسر حقوق :

 

  اداره محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

   بدینوسیله گواهی میشود خانم / آقای ....... کارمند رسمی و تمام وقت این اداره بوده و ماهانه مبلغ ............ حقوق دریافت می کنند، و تعهد می نماید در صورت عدم پرداخت اقساط خانم / آقای ..........که از ان موسسه وام دریافت نموده اند و با اعلام کتبی از طرف آن موسسه از حقوق نامبرده کسر و در وجه آن موسسه محترم واریز نمایند.

 

                                                                                                            امضا و مهر

 

  
  جهت دریافت فرم های 3-20-21 بر روی آن کلیک نموده و یا به مسئول صندوق رفاه دانشجویی مراجعه فرمایید..

 

===================================================

 

 

انواع وام های قرض الحسنه

انواع      قرض الحسنه

سقف وام

مدت بازپرداخت

توضیحات

تامین شهریه

50 % کل شهریه ترم جاری

10 ماهه

کوتاه مدت

تامین شهریه

50 % کل شهریه ترم جاری

11-15 ماهه

میان مدت

کمک هزینه تحصیلی

4/000/000 ریال مجرد

5/000/000 ریال  متاهل

10-15 ماهه

میان مدت

ازدواج

12/000/000 ریال

20 ماهه

میان مدت

اجاره مسکن

4/000/000 ریال مجرد

6/000/000 ریال متاهل

12 ماهه

میان مدت

ضروری

10/000/000 ریال

10-15 ماهه

فقط دانشجویان کارمند

 

======================================================

  مدارك لازم جهت دريافت وام اجاره مسکن

1.      اصل و فتو كپي شناسنامه تمام صفحات ضامن و خود دانشجو

2.      چك (مبلغ وام +20% اضافه)

3.      ضامن بازاري (پروانه كسب ) ويا كارمند (گواهي كسر حقوق برابر فرم زير)

                                                                   

 

   صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بدينوسيله گواهي مي نمايد آقاي / خانم ............................................. با حقوق ماهيانه ................. ريال كارمند رسمي اين سازمان مي باشدضمناً با توجه به اينكه نامبرده ضمانت قرض الحسنه آقاي / خانم ..................................... دانشجوي ان دانشگاه را تعهد مي نمايد،در صورت عدم پرداخت اقساط با اولين اخطار از حقوق ايشان كسر و به حساب صندوق رفاه واريز مي گردد.

 

                                                                                            مهر و امضا موسسه

 

-      تکمیل فرم تعهد برای وام 2 بار و فرمهای درخواست وام

-      دانشجو غیر بومی باشد

-      ارائه اجاره نامه مورد قبول

-      عدم مشروطی در هیچ یک از ترمهای تحصیلی (در شرایط خاص برای افرادی که یک ترم مشروط شده اند با مجوز آموزش وام شهریه قابل پرداخت خواهد بود.)

 

=============================================================

مدارك لازم جهت دريافت وام ضروری

1.      اصل و فتو كپي شناسنامه تمام صفحات ضامن و خود دانشجو

2.      چك (مبلغ وام +20% اضافه)

3.      ضامن بازاري (پروانه كسب ) ويا كارمند (گواهي كسر حقوق برابر فرم زير)

                                                                   

 

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

 بدينوسيله گواهي مي نمايد آقاي / خانم ............................................. با حقوق ماهيانه ................. ريال كارمند رسمي اين سازمان مي باشدضمناً با توجه به اينكه نامبرده ضمانت قرض الحسنه آقاي / خانم ..................................... دانشجوي ان دانشگاه را تعهد مي نمايد،در صورت عدم پرداخت اقساط با اولين اخطار از حقوق ايشان كسر و به حساب صندوق رفاه واريز مي گردد.

 

                                                                                                مهر و امضا موسسه

 

-      تکمیل فرم تعهد برای وام 2 بار و فرمهای درخواست وام

-      دانشجو کامند باشد(ارائه فیش یا گواهی حقوق)

 -      عدم مشروطی در هیچ یک از ترمهای تحصیلی (در شرایط خاص برای افرادی که یک ترم مشروط شده اند با مجوز آموزش وام شهریه قابل پرداخت خواهد بود.)

 

==============================================================

مدارك لازم جهت دريافت وام ازدواج

1.      فتو كپي شناسنامه زوجين ( 1-2) 2.      چك (مبلغ 14400000 ريال) 3.      فتوكپي شناسنامه ضامن (صفحه اول) 4.      اصل سند ازدواج (پس از رويت عودت داده مي شود) 5.      ضامن بازاري (پروانه كسب ) ويا كارمند (گواهي كسر حقوق برابر فرم زير)  

 

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بدينوسيله گواهي مي نمايد آقاي / خانم ............................................. با حقوق ماهيانه ................. ريال كارمند رسمي اين سازمان مي باشد.ضمناً با توجه به اينكه نامبرده ضمانت قرض الحسنه آقاي / خانم ..................................... دانشجوي ان دانشگاه را تعهد مي نمايد،در صورت عدم پرداخت اقساط با اولين اخطار از حقوق ايشان كسر و به حساب صندوق رفاه واريز مي گردد.

 

                                                                                               مهر و امضا موسسه

 

-      حضور ضامن الزامي است

-      تکمیل فرم تعهد برای وام 2 بار و فرمهای درخواست وام

-      از تاريخ عقد بيش از 6 ماه سپري نشده باشد

-      عدم مشروطی در هیچ یک از ترمهای تحصیلی (در شرایط خاص برای افرادی که یک ترم مشروط شده اند با مجوز آموزش وام شهریه قابل پرداخت خواهد بود.)                          

==============================================================

مدارك لازم جهت دريافت وام تامین شهریه (کوتاه و میان مدت)

1.      اصل و فتو كپي شناسنامه تمام صفحات ضامن و خود دانشجو

2.      چك (مبلغ وام +20% اضافه)

3.      ضامن بازاري (پروانه كسب ) ويا كارمند (گواهي كسر حقوق برابر فرم زير)

 

 صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بدينوسيله گواهي مي نمايد آقاي / خانم ............................................. با حقوق ماهيانه ................. ريال كارمند رسمي اين سازمان مي باشدضمناً با توجه به اينكه نامبرده ضمانت قرض الحسنه آقاي / خانم ..................................... دانشجوي ان دانشگاه را تعهد مي نمايد،در صورت عدم پرداخت اقساط با اولين اخطار از حقوق ايشان كسر و به حساب صندوق رفاه واريز مي گردد.

 

                                                                                           مهر و امضا موسسه

 

-      تکمیل فرم تعهد برای وام 2 بار و فرمهای درخواست وام

-      عدم مشروطی در هیچ یک از ترمهای تحصیلی (در شرایط خاص برای افرادی که یک ترم مشروط شده اند با مجوز آموزش وام شهریه قابل پرداخت خواهد بود.)

 

==============================================================

 

مدارك لازم جهت دريافت وام کمک هزینه تحصیلی

1.      اصل و فتو كپي شناسنامه تمام صفحات ضامن و خود دانشجو

2.      چك (مبلغ وام +20% اضافه)

3.      ضامن بازاري (پروانه كسب ) ويا كارمند (گواهي كسر حقوق برابر فرم زير)

 

 

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

بدينوسيله گواهي مي نمايد آقاي / خانم ............................................. با حقوق ماهيانه ................. ريال كارمند رسمي اين سازمان مي باشدضمناً با توجه به اينكه نامبرده ضمانت قرض الحسنه آقاي / خانم ..................................... دانشجوي ان دانشگاه را تعهد مي نمايد،در صورت عدم پرداخت اقساط با اولين اخطار از حقوق ايشان كسر و به حساب صندوق رفاه واريز مي گردد.

 

                                                                                                           مهر و امضا موسسه

 

-      تکمیل فرم تعهد برای وام 2 بار و فرمهای درخواست وام

-      عدم مشروطی در هیچ یک از ترمهای تحصیلی (در شرایط خاص برای افرادی که یک ترم مشروط شده اند با مجوز آموزش وام شهریه قابل پرداخت خواهد بود.)